Kontrakt for medlemskap i Trondheim Kickboxingklubb

Les nøye gjennom kontrakten før den signeres. 

 • Ved innmelding kommer et gebyr på 200,- Studenter har gratis innmelding ved framvist student-id.
 • Treningsavtalen betales forskuddsvis. Avtalen gjelder for minimum 6 eller 12 månedlige avdrag, om ikke annet er avtalt, og fornyes deretter automatisk pr. mnd. Den løper da til den sies opp av en av partene. Oppsigelsen må skje skriftlig i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes. 
 • Betaling av medlemskontigent skjer via appen Spond, og betalingskrav kommer i begynnelsen av hver måned med forfallsdato 15. hver måned.
 • TKBK fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av deltakelse på treningene, herunder også skade på klær
  og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 • Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å delta på treningene.
 • Ved brudd på kontrakt i henhold til bindingstid eller frys av medlemskap skal kunne innvilges av helsemessige årsaker må medlemmet dokumentere grunnen med en utfyllende legeattest. Legeattest må beskrive hva som gjør at medlemmet ikke er i stand til å benytte seg av senterets tilbud om fysisk aktivitet, samt angi varigheten.
 • TKBK forbeholder seg retten til å stenge av medlemskapet ved flere ubetalte krav, samt sende ut faktura for resterende bindingstid ved brutt betalingsavtale.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.
 • TKBK refunderer ikke innbetalt medlemskap.
 • TKBK har rett til å tilpasse timeplan og bemannede åpningstider i henhold til sesong og medlemmenes etterspørsel, samt redusere tilbudet. 
 • Ved medlemskap lenger enn 6mnd vil medlemmet registreres i Norges Idrettsforbund. Dette vil ikke påvirke kontigentet til TKBK da alle lisenser dekkes av TKBK. 

Innmeldingsskjema

  Velg medlemskap